Als scouting vereniging staan we volledig achter de gedragscode van Scouting Nederland. De 10 punten uit deze gedragscode worden door al onze vrijwilligers nageleefd. Hieronder staan deze vermeld:

  • De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt;
  • De vrijwilliger gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast;
  • De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is;
  • De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen vrijwilliger en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;
  • De vrijwilliger raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden;
  • De vrijwilliger gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, tenten, omkleedruimten, douches etc.;
  • De vrijwilliger beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd;
  • Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen;
  • De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn;
  • In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de door het bestuur aangewezen vertrouwenspersonen.

Bij de eerste 7 punten worden specifiek vrijwilligers en jeugdleden genoemd dit geldt ook voor vrijwilligers onderling. De gehele gedragscode is te lezen in dit onderstaande bestand.

Aannamebeleid:

Nieuwe vrijwilligers of mensen die interesse hebben om te vereniging te ondersteunen hebben altijd eerst een oriënterend gesprek met onze groepsbegeleider of diens plaatsvervanger. Hierbij worden, indien relevant, referenties opgevraagd. Een vrijwilliger heeft altijd een proefperiode van minimaal drie maanden, waarbij wederzijds wordt bekeken of de rol als vrijwilliger bevalt. Gedurende deze periode wordt voor de vrijwilliger een verklaring omtrent gedrag (VOG) aangevraagd.

Aan het einde van de proefperiode en na ontvangst en verwerking van de VOG in Scouts Online wordt bij de eerstvolgende groepsraad een schriftelijke instemming gehouden. Bij meerderheid van stem wordt is het lidmaatschap van onze vereniging definitief. In uitzonderlijke gevallen waarbij geen meerderheid van stem is behaald, gaat de groepsbegeleider in gesprek met de nieuwe vrijwilliger.

Vertrouwenscontactpersoon:

In onze groep hebben we een vertrouwenscontactpersoon waar je terecht kan voor vertrouwelijke kwesties. Er kan per telefoon of mail contact opgenomen worden:

Joyce Copier-Driessen: joyce.copier@stutters.nl of 06-48572383

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?

Een vertrouwenscontactpersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om zaken direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die betrekking hebben op het deelnemen aan scouting. Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor een lid niet deel kan nemen aan een kamp.

Zoals de naam ‘vertrouwenscontactpersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenscontactpersoon wordt besproken vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenscontactpersoon is besproken of dát er met de vertrouwenscontactpersoon contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat is besproken samen met de melder. Alleen indien er vermoeden is van strafbare feiten zal er, in overleg, contact gezocht moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag.

De vertrouwenscontactpersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenscontactpersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. Ook kan de vertrouwenscontactpersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem. De vertrouwenscontactpersoon zal niet optreden als mediator. In ernstigere gevallen kan het ook steun zijn bij het doen van aangifte en in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag.